หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต: การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอก ธุรกิจการบิน)

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วิชาเอก ธุรกิจการบิน)
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

อุตสาหกรรมบริการมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในหลายภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาให้อุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุลและเป็นธรรม จำเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงพัฒนารายวิชาต่างๆ ให้ตอบสนองกับการจัดการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบินในอนาคต โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส, สจ๊วต)
  2. พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (ตรวจบัตรโดยสาร, เช็คอิน)
  3. พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
  4. พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการการบิน
  5. พนักงานสนับสนุนงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสายการบิน
  6. พนักงานคลังสินค้า