หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นศาสตร์และศิลป์ในการผลิตครูคอมพิวเตอร์ ให้สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาในบริบทที่หลากหลายของการศึกษามีลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทั้งด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  3. นักวิชาการศึกษา
  4. ผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์