หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ  เป็นศาสตร์ในการพัฒนาการผลิตครูปละบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีความรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วยวิชาชีพครูและวิชาเอกที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้
ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถประกอบอาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานที่ศึกษาต่างๆ รวมถึงอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปลภาษา เลขานุการ พนักงานต้อนรับ