หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เน้นศาสตร์และศิลป์ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณการเป็นครู เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสามารถทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. เป็นครูในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. เป็นนักวิจัย / วัดและประเมิลผลด้านคณิตศาสตร์
  3. เป็นนักวิชาการด้านคณิตศาสตร์
  4. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคณิตศาสตร์