หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชา      ฟิสิกส์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรผลิตครูที่อิงสมรรถนะ ให้ความสำคัญต่อการผลิตในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับสถานศึกษาเพื่อให้บัณฑิตครูก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

๑)  ครูผู้สอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน

๒)  นักวิชาการทางด้านการศึกษา

๓)  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

๔)  บุคลากรในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

๕)  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา