หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยเป็นศาสตร์และศิลป์ในการผลิตครู การเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดู ทั้งในรูปแบบของการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่ประกอบด้วยวิชาชีพครูและวิชาเอกที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการเชื่องโยงและบูรณาการด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยื่น

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้
การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ครูปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ด้านศึกษาปฐมวัย นักพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และประกอบอาชีพอิสระทางด้านการศึกษาปฐมวัย