หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ภาคธุรกิจการเงินและการธนาคาร เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าสามารถแข่งขันได้ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกตลอดจนต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายในประเทศ  การดำเนินธุรกิจจึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในด้านของการบริหารในองค์รวม ความรู้เฉพาะด้านที่สามารถนำไปแสวงหาวิธี หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้องค์กร ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ (Entrepreneur)
  2. อาชีพสายการธนาคาร (Banking)
  3. อาชีพสายการเงินของบริษัท (Corporate Finance)
  4. อาชีพสายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking)
  5. อาชีพสายจัดการลงทุน (Fund Management)
  6. บุคลากรสายวิชาการ การเงิน ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน