หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์โลก ปัจจุบันที่มีปัญหา และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยิ่งนับวันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และความต้องการของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งของภาครัฐและเอกชน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  3. นักวิจัยสิ่งแวดล้อม
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม
  5. นักวิชาการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ประจำบริษัท โรงงาน สถาบัน หน่วยงานราชการ