หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่   พ.ศ. 2564) ฉบับนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจในสังคมโลกและระดับภูมิภาครวมทั้งในประเทศ ความสำคัญของหลักสูตรนี้ คือ การเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่มีการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการแพทย์ ด้านโภชนาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น     การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL)    โดยเรียนในมหาวิทยาลัย 2 ปี และทำงานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2 ปี นอกจากนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจในรูปแบบที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของวิชา มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกตาม   ความสนใจของตนเองได้ตอนแรกเข้า หลักสูตรดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการด้านสุขภาพและความงามที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจสถานพยาบาล สปา และธุรกิจนันทนาการ เป็นต้น ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงสามารถผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองการพัฒนาทางด้านธุรกิจสุขภาพและความงามที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. บุคลากรในธุรกิจสุขภาพและสถานพยาบาล ธุรกิจสปาและความงาม เช่น เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานบริการส่วนหน้า เป็นต้น
  2. พนักงานต้อนรับและแนะนำผลิตภัณฑ์ แนะนำประเภทกีฬา หรือกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย
  3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาและนันทนาการ
  4. ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสถานพยาบาล ธุรกิจสปาและความงาม และธุรกิจกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น