หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีสากล

สาขาวิชา ดนตรีสากล
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีสากล
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

การสร้างสรรค์ทางดนตรีเป็นวัฒนธรรมที่ควบคู่มากับสังคมมนุษย์อย่างยาวนาน ในเนื้อหาทางดนตรีได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความคิด ในแง่มุมต่าง ๆ สาขาวิชาดนตรีสากลมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางดนตรี และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิชาการดนตรี
  2. นักดนตรี/นักร้อง
  3. โปรดิวเซอร์
  4. นักประพันธ์เพลง
  5. นักธุรกิจดนตรี/ผู้จัดการวงดนตรี