หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

  1. วิชาเอกการตลาด
  2. วิชาเอกการจัดการทั่วไป
  3. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  4. ชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)

หลักสูตร 4 ปี

ในศตวรรษที่ 21 ธุรกิจเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตและการสื่อสารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าบริการได้สะดวก มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและกระจายข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ขณะเดียวกันธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและมีความจำเป็นต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยที่หน่วยงานเหล่านั้นจะต้องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการบริหารมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสาขาบริหารธุรกิจนั้นเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจต้องผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และนำมาซึ่งการตัดสินใจ การประสานงาน และควบคุมภายในองค์กรจนบรรลุเป้าหมายขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยังยืนอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. วิชาเอกการตลาด

         1.1 เจ้าหน้าที่ทางการตลาด

1.2 นักการขาย

1.3 นักวิเคราะห์ทางการตลาด

1.4 ผู้จัดการทางการตลาด

1.5 ผู้ช่วยนักวิจัยทางการตลาด

1.6 ผู้ประกอบการ

1.7 พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน

  1. วิชาเอกการจัดการทั่วไป

         2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงาน

2.2 เจ้าหน้าที่บริหาร

2.3 ผู้จัดการทั่วไป

2.4 นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย

2.5 ผู้ช่วยนักวิจัย

2.6 ผู้ประกอบการ

2.7 พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน

  1. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.1 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.2 พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.3 พนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.4 ผู้ช่วยนักวิจัยทรัพยากรมนุษย์

3.5 นักวิจัยทรัพยากรมนุษย์

3.6 พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน

  1. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

4.1 ผู้ประกอบการ

4.2 นักวิเคราะห์และวางแผน

4.3 นักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

4.4 พนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชน

4.5 เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ