หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

สาขาวิชา การเงินและการลงทุน
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการลงทุน)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ภาคธุรกิจการเงินและการลงทุน เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าสามารถแข่งขันได้ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายในประเทศ การดำเนินธุรกิจจึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในด้านของการบริหารในองค์รวม ความรู้เฉพาะด้านที่สามารถนำไปแสวงหาวิธี หรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้องค์กร ตลอดจนสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 2. ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ
 3. บุคลากรทางการเงินของภาครัฐและเอกชน
 4. วาณิชธนากร
 5. พนักงานการเงิน พนักงานสินเชื่อ
 6. นักการตลาดบริการทางการเงิน
 7. ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
 8. นักวางแผนทางการเงินและภาษี
 9. ผู้แนะนำการลงทุน ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
 10. นักวางแผนการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์
 11. นักลงทุน