หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

สาขาวิชา ธุรกิจอาหาร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจอาหาร)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรธุรกิจอาหาร เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจอาหารของประเทศไทยที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจที่มีบทบาทมาก ในเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งมีผลมาจากความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์และความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งการมีความรู้และมีกำลังในการเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารที่มากขึ้น สอดคล้องกับผลการสำรวจด้านการศึกษาต่อของนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางด้านธุรกิจอาหาร

สำหรับธุรกิจอาหารในประเทศไทยถือว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ทำให้มีผู้สนใจที่จะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบรายเล็ก รายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบทางอาหาร เช่นอาหารทะเล กาแฟ และพืชสมุนไพรต่าง ๆ  ผู้ประกอบการด้านอาหารจึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการในการผลิตวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การขนส่ง การเก็บรักษา การคิดต้นทุน ขั้นตอนในการปรุงอาหาร คุณค่าของอาหาร การจัดจำหน่ายการบริการที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงทำให้ธุรกิจทางด้านอาหารทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีความต้องการแรงงานในสาขาธุรกิจอาหารเป็นจำนวนมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร และสามารถบูรณาการกับความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสามารถทำให้ธุรกิจด้านอาหารดำเนินไปได้อย่างประสบความสำเร็จ และเพื่อเป็นการตอบสนองกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านธุรกิจอาหารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ นอกจากการผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่องค์กรด้านธุรกิจอาหารแล้วหลักสูตรนี้ยังสามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหารด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร/เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับอาหาร
  2. ผู้ประกอบอาหารในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
  3. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจด้านอาหารและโภชนาการ
  4. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นักออกแบบอาหารในหน่วยงานต่างๆ
  5. พนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารในโรงงาน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร มีความพร้อมในด้านสถานที่ ห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการประกอบกิจกรรมการเรียน