หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมากดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรหรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ช่วยในการวางแผนสนับสนุนการควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆเช่นสินค้าและบริการซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการจัดการคลังสินค้าบริหารต้นทุนการขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภคสาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมการเกษตร โดยสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงานการเข้าปฏิบัติงานจริงในรายวิชาสหกิจศึกษาตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 1. อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ เช่น ตัวแทนการขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ
 2. อาชีพนักธุรกิจนำเข้าและส่งออก
 3. อาชีพพนักงานในภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เช่น
 4. ระดับปฏิบัติการ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง เจ้าหน้าคลังสินค้า
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการขนส่ง

  ระดับบริหาร

  • นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า
  • นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

4. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม

5. อาชีพนักวิชาการ เช่น นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์