หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะในเชิงวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ สามารถชี้นำสังคมด้านสุขภาพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนางานตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิและระดับ

ตติยภูมิ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

  1. พยาบาลประจำสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ
  2. ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลการผดุงครรภ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพฯ