ทุนการศึกษา

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา โดยจัดสวัสดิการด้านการเงินให้นักศึกษาที่มีความจำเป็น (นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการศึกษา ให้ติดต่อโดยตรงที่งานกิจการนักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด) ดังนี้

ทุนยกเว้นยกเว้นค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ ค่าเทอมตามที่จ่ายจริง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติ

 1. คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 และสอบได้ลำดับที่ 1 -3 ของแต่ละสาขาวิชา

การสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน

การสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน เป็นการพัฒนานักศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีโอกาสได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

ลักษณะประเภทงาน

 1. งานธุรการ
 2. งานบริการ
 3. งานซ่อมบำรุง/งานภาคสนาม
 4. งานอื่น ๆ

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ ที่กำลังศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและไม่อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือนักศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาและฝึกประสบการณ์ให้แก่ตนเอง
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

เงินยืมเฉพาะกิจสำหรับลงทะเบียนประจำภาคเรียน

กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นฉุกเฉินหรือเฉพาะกิจ เพื่อการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน สามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อพิจารณาเงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมเท่ากับจำนวนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด และจำต้องชำระคืนภายในวันสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคเรียนนั้น โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการ

เงินทุนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการสนับสนุน

 • จากมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดังนี้
  ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท
  ค่าชุดนักศึกษา ปีการศึกษา ละ 2,000 บาท
  ค่าห้องพัก ปีการศึกษา ละ 15,000 บาท หรือตามจ่ายจริง
  ค่าสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน คนละครึ่ง เช่นนักศึกษาประสงค์ซื้อคอมพิวเตอร์ ราคา 30,000บาท มูลนิธิฯ ช่วยเหลือ 15,000 บาท ผู้ปกครอง 15,000 บาท
 • จากมูลนิธินวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนให้มีการจ้างงานนักศึกษาพิการ ตามมาตรา 35 จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,520 บาทต่อเดือน รวม 228,480 บาท ต่อปี
 • จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นค่าเล่าเรียนตามจ่ายจริงที่นักศึกษาพิการลงทะเบียนเรียน และมีบัตรทะเบียนคนพิการ ได้ทุกคน

กองทุนกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในด้านการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา เพื่อยกระดับให้สามารถทั้งด้านกีฬา ด้านวิชาการ ด้านทำบุบำรุงศิลวัฒนธรรม ให้สามารถแข่งขันกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในด้านกีฬา มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีระเบียบและประกาศต่าง ๆ เพื่อเป็นกองทุนในการรองรับ ส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องนักกีฬาที่มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ข้อที่ 5 หน้าที่ 3 วรรคที่ 3 ความว่า “การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตรหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 5 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องนักศึกษา ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี สามารถให้โควตาเรียนฟรีแก่นักกีฬาที่มีผลงานในระดับดีตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดได้
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ จะเป็นการสนับสนุนนักกีฬาในด้านการฝึกซ้อมและแข่งขัน เช่น การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขัน การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกซ้อมและแข่งขัน เป็นต้น
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และยกย่องนักศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา พ.ศ. 2548 ซึ่งเนื้อหาสาระของประกาศดังกล่าว จะเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักกีฬาที่ศึกษาในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้
  3.1 เหรียญทอง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 3 ภาคเรียน
  3.2 เหรียญเงิน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 2 ภาคเรียน
  3.3 เหรียญทองแดง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 1 ภาคเรียน
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และยกย่องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา พ.ศ. 2557 ซึ่งเนื้อหาสาระของประกาศดังกล่าว จะเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักกีฬาที่ศึกษาในระดับสูงกว่าระดับ ปริญญาตรี ที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้
  4.1 เหรียญทอง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 3 ภาคเรียน
  4.2 เหรียญเงิน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 2 ภาคเรียน
  4.3 เหรียญทองแดง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 1 ภาคเรียน
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน พ.ศ. 2553 ซึ่งเนื้อหาสาระของประกาศดังกล่าว จะเป็นการจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้
  5.1 เหรียญทอง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
  5.2 เหรียญเงิน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
  5.3 เหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 6. ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 2% ของงบประมาณรายได้ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อมาดำเนินการขับเคลื่อนบริหารงานเป็นกองทุนด้านการส่งเสริมกีฬาของนักศึกษา

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

เป็นแหล่งทุนจากแหล่งภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือ กองพัฒนานักศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นกองทุนสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรีที่ให้กู้ยืมเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่รัฐบาลกำหนดแล้วค่อยผ่อนใช้คืนภายหลัง เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นกองทุนสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรีที่ให้กู้ยืมเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่รัฐบาลกำหนดแล้วค่อยผ่อนใช้คืนภายหลัง เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ซึ่งผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

รายละเอียด

เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
 2. เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ครอบครัว
 3. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ อนุปริญญา (ปวส.) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. สำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 5. ให้กู้เฉพาะคณะ สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ 12,000 บาท
คุณสมบัติ

 1. สามารถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี
 2. ฐานะยากจน
 3. ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
 5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
 6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ 30,000 บาท
คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจที่ศึกษาจนสำเร็จตามหลักสูตร
 3. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

ทุนมูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ

 1. ค่าเทอมตามที่จ่ายจริง
 2. ค่าที่พัก 2,500 ต่อเทอม
 3. ค่าครองชีพ 10 เดือนๆ ละ 1,200

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

ทุนมูลนิธิโรเกชั่น

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ 20,000 ต่อเทอม
คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาสาขาครุศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ
2. เป็นผู้มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพครู
3. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2

ทุนมูลนิธิวิภาวดีรังสิต

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ 4000 บาท
คุณสมบัติ

 1. นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ในปีที่ผ่านมา
 2. ครอบครัวมีฐานะที่ขาดแคลน
 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ทุนการศึกษาโครงการ ``ว่าที่ครูไทย``

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ ค่าเทอมตามที่จ่ายจริง

แหล่งทุน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ และ บริษัท โอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

คุณสมบัติ

 1. รุ่นที่ 1 นักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยลำดับที่ 1 ของสถาบันศึกษาคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์
 2. รุ่นที่ 2 นักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยลำดับที่ 1 ของสถาบันศึกษาคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์และเป็นที่ 1 ของแต่ละจังหวัด

ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ 20,000 บาท

แหล่งทุน สกอ.

คุณสมบัติ

 1. เป็นเยาวชนและบิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฯ ตลอด 6 ภาคการศึกษา
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา หรือให้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ประจำปีการศึกษาที่รับสมัคร จากทุกระบบการรับนักศึกษาของแต่ละสถาบัน
 4. ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน
 5. ผู้รับทุนต้องทำกิจกรรมช่วยเหลืองานภายในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง 8-12 ชั่วโมงต่อ