หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นศาสตร์และศิลป์ในการผลิตครูคอมพิวเตอร์ ให้สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาในบริบทที่หลากหลายของการศึกษามีลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทั้งด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 1. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 3. นักวิชาการศึกษา
 4. ผู้ประกอบการวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

 1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ / (ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า)
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาการงานอาชีพ (GPA )4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรายวิชาคณิตศาสตร์ (GPA) 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
 6. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
 7. ผ่านการสอบสัมภาษณ์