หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการผลิตบัณฑิตครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้สามารถจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบของการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ประกอบด้วยวิชาชีพครูและวิชาเอกวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกับองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ศาสตร์การสอน และหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถวางแผนการสอนและปฏิบัติการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  2. นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  3. ประกอบอาชีพอิสระด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายวิชาคณิตศาสตร์ (GPA) 4 ภาคเรียน เฉลี่ยรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75
  4. มีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์
  5. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
  6. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
  7. ผ่านการสอบสัมภาษณ์