หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เน้นศาสตร์และศิลป์ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณการเป็นครู เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสามารถทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. เป็นครูในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. เป็นนักวิจัย / วัดและประเมิลผลด้านคณิตศาสตร์
  3. เป็นนักวิชาการด้านคณิตศาสตร์
  4. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคณิตศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. ผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์ (GPA) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
  4. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
  5. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
  6. ผ่านการสอบสัมภาษณ์