หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชา      ฟิสิกส์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกฟิสิกส์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรผลิตครูที่อิงสมรรถนะ ให้ความสำคัญต่อการผลิตในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับสถานศึกษาเพื่อให้บัณฑิตครูก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 1. ครูผู้สอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 4. บุคลากรในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

 1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. มีแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือความสามารถพิเศษอื่นๆ
 4. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
 5. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
 6. ผ่านการสอบสัมภาษณ์