หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาไทย)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ผลิตครูที่มีความสามารถ ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสามารถบูรณาการด้านความรู้ด้านภาษาไทย กระบวนการวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 1. ครูผู้สอนในระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 2. ครูสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ
 3. นักวิชาการด้านภาษาไทย
 4. นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
 5. นักวิจัยด้านการสอนภาษาไทยและด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

 1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. ผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชาภาษาไทย (GPA) 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีผลงานที่โดดเด่นทางภาษาไทยหรือศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างน้อย 1 อย่าง
 5. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
 6. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
 7. ผ่านการสอบสัมภาษณ์