หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาศึกษาปฐมวัยเป็นศาสตร์และศิลป์ในการผลิตครู การเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดู ทั้งในรูปแบบของการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่ประกอบด้วยวิชาชีพครูและวิชาเอกที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการเชื่องโยงและบูรณาการด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้
การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ครูปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ด้านศึกษาปฐมวัย นักพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และประกอบอาชีพอิสระทางด้านการศึกษาปฐมวัย

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำว่า 3.00
  3. มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยหรือความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้อง
  4. ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
  5. ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อวัดแววความเป็นครู
  6. ผ่านการสอบสัมภาษณ์