มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปมีความรู้ความสามารถ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน โดยในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทั้งในรูปแบบของรายวิชาในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะที่จำเป็น
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมทักษะการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ ในการเป็น ``นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกร`` มีทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน ปัจจุบันมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้
photo

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี