หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

สาขาวิชา เทคโนโลยีการประมง
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำและการจัดการ, การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ, การจัดการทรัพยากรทางน้ำ, การจัดการธุรกิจการประมง

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านการประมงในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การประมงและการเกษตร
  2. พนักงานส่งเสริมการขายอาหารและเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การประมงและการเกษตร
  3. ผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระด้าน การประมง
จุดเด่นของหลักสูตร เรียนจริง รู้จริง ปฏิบัติได้จริง
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต