สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เห็นความสำคัญต่อการนำความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการงานแหล่งเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ทั้งตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักสารสนเทศในหน่วยงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
  2. นักวิชาการบรรณารักษ์
  3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  4. อาชีพอื่นๆ เช่น เลขานุการสำนักงานองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร