หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

การศึกษาในสาขารัฐประศาสนศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น การให้ท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดนโยบายมีอิสระในการใช้หรือควบคุมทรัพยากรต่างๆ ของท้องถิ่นเอง ดังนั้นการให้ท้องถิ่นมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มีสำนึกในส่วนรวมหรือมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคลากรภาครัฐ หรือแม้กระทั่งบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในองค์การภาครัฐแต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ขององค์การหรือประโยชน์ของสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักบริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
  2. นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
  3. ข้าราชการ สังกัดกระทรวง ทบวง กรม และองค์การของรัฐ
  4. ข้าราชการตำรวจ
  5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การที่ไม่มุ่งหวังกำไร
  6. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง