รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง
ชื่อหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองไทยให้มีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการท้าทายจากปัจจัยคุกคามจากทั้งภายในและภายนอก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จึงมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร ที่มุ่งมั่นพัฒนาการเมืองการปกครองไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอื่นๆ)
  2. ตำรวจ/ทหาร/นักพัฒนาชุมชน/นักสังคมสงเคราะห์/นักวิชาการแรงงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์ปกครองท้องถิ่นและอื่นๆ
  3. บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
  4. ข้าราชการกรมกองในหน่วยงานราชการต่างๆ
  5. บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน