หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรมุ่งความสำคัญด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทางทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน
 2. 2. เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักนิติศาสตร์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน มีศักยภาพใน  การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

 1. ผู้พิพากษา หรือตุลาการ (เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน)
 2. พนักงานอัยการ (เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน)
 3. ทนายความ
 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 5. ผู้สอน
 6. นิติกร
 7. นายทหารพระธรรมนูญ
 8. นักกฎหมายในภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
 9. ที่ปรึกษากฎหมาย
 10. อาชีพอิสระอื่น ๆ ทางด้านกฎหมาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

คณะนิติศาสตร์ ได้มีศาลจำลองเพื่อนเป็นสถานที่จำลองสถานการณ์ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน และมีห้องสมุดกฎหมายสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ เพื่อค้นคว้าโดยเฉพาะ