หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต : เศรษฐกิจดิจิทัล

สาขาวิชา เศรษฐกิจดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐกิจดิจิทัล)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐกิจดิจิทัล) เป็นหลักสูตรที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ในวิชาการ มีทักษะการใช้เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย สร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ สามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้หลากหลายสาขาวิชา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล) ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ การนาหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม และได้ปรับหมวดหมู่รายวิชาให้เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล และเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการนาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินงานธุรกิจ เพื่อเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ความชานาญในการวิเคราะห์และการบริหารธุรกิจท้องถิ่นในยุคดิจิทัล

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ในหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในส่วนกลาง และภาคธุรกิจเอกชนในท้องถิ่น
  2. นักวิชาการหรือเศรษฐกร ในหน่วยงานของภาครัฐ เช่น นักวิชาการพาณิชย์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการขนส่ง เป็นต้น
  3. นักวิชาการหรือเศรษฐกร ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารออมสิน การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง เป็นต้น
  4. นักวิเคราะห์ตลาดดิจิทัล
  5. นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วิเคราะห์หุ้น
  6. นักพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทัล
  7. นักวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
  8. ครู อาจารย์ นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
  9. พนักงานสินเชื่อ พนักงานการเงิน หรือบุคลากรของสถาบันการเงินสังกัดภาครัฐและเอกชน
  10. ผู้ประกอบการอิสระ หรือองค์กรธุรกิจ