หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชา พืชศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน ปวช. หรือเทียบเท่า
  2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

หลักการผลิตสัตว์, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง, อาหารและการให้อาหารสัตว์, สุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. การเป็นผู้ประกอบการด้านพืช เช่น ประกอบกิจการด้านพืชของตนเอง จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร จำหน่ายพันธุ์พืช เป็นต้น
  2. รับราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิชาการเกษตรหรือนักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ครูสอนด้านการเกษตร
  3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในหน่วยงานเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่วิจัยเพื่อการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำมันปาล์ม ครูหรือวิทยากรด้านการเกษตร
จุดเด่นของหลักสูตร

มีรายได้ระหว่างเรียนจากการขยายพันธุ์และการผลิตพืชที่หลากหลาย เช่น พืชผัก แคคตัส กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร ไม้ผล และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต

สิ่งอำนวยความสะดวก