หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเคมีประยุกต์

สาขาวิชา เคมีประยุกต์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
  2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

หลักเคมี ทักษะปฏิบัติการเคมี การวิเคราะห์ทางเคมีโดยเครื่องมือ ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี เคมีประยุกต์เพื่อชุมชนความปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม/อาหาร/ดินและปุ๋ย พฤกษเคมี ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม วิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ

แนวทางประกอบอาชีพ
  1. นักวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและควบคุม การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
  2. ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และเคมี
  3. นักออกแบบ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมทางเคมี
  4. นักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ
  5. ครู อาจารย์ นักวิชาการ สาขาเคมีหรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

สิ่งอำนวยความสะดวก