หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
 1. การสาธารณสุขพื้นฐาน
 2. การสุขาภิบาลอาหาร
 3. การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
 4. การจัดการสัตว์กัดแทะและแมลงนำโรคในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 5. การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
 6. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
แนวทางประกอบอาชีพ
 1. นักวิชาการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการฃด้านสิ่งแวดล้อม
 4. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 5. เจ้าหน้าที่สารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือนักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม
 6. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 7. ผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จุดเด่นของหลักสูตร
 1. หลักสูตรพัฒนาภายใต้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม. พ.ศ. 2563
 2. บัณฑิตสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ตามประกาศกรมโรงงาน ได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1.ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 2.ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3.ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต