หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)
หลักสูตร 4 ปี

วิชาเอก

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. มัลติมีเดีย
คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
 • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการจัดการฐานข้อมูล,แพลตฟอร์มเทคโนโลยี,เครือข่ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต,การเขียนโปแกรมเว็บ,การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • วิชาเอกมัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวาดและการออกแบบตัวละคร การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
แนวทางประกอบอาชีพ

วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. นักวิชาการ/นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. นักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
 3. โปรแกรมเมอร์
 4. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

วิชาเอกมัลติมีเดีย

 1. นักออกแบบกราฟิก
 2. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 3. นักสร้างภาพยนตร์การ์ตูน
 4. นักพัฒนาเกม
จุดเด่นของหลักสูตร
 1. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่านและจัดการข้อมูลของธุรกิจหรือองค์กร
 2. เรียนมัลติมีเดียสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
 3. มัลติมีเดียเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต