หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ, การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์, ตัวแปรเชิงซ้อน, วิธีเชิงตัวเลข, สัมมนาคณิตศาสตร์, โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นต้น

แนวทางประกอบอาชีพ

  1. นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์/สถิติ
  2. ผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
  3. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
  5. นักปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา

จุดเด่นของหลักสูตร

นักศึกษามีทางเลือกหลากหลายในการฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ในอนาคต “ยิ่งเรียนยาก เมื่อจบยิ่งต้องได้รายได้สูง”

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

128 หน่วยกิต