อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบ่งตามหลักสูตรและสาขาวิชา ดังรายการต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 12,800 128,000
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12,800 128,000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12,800 128,000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 12,650 126,500
สาขาวิชาภาษาไทย 12,800 128,000
สาขาวิชาศิลปศึกษา 12,800 128,000
สาขาวิชาสังคมศึกษา 12,800 128,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 12,650 126,500
สาขาวิชาเคมี 12,650 126,500
สาขาวิชาฟิสิกส์ 12,650 126,500

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
29,850 238,800

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • วิชาเอกการท่องเที่ยว
13,150 105,200
 • วิชาเอกการโรงแรม
13,150 105,200
 • วิชาเอกธุรกิจการบิน
23,850 190,800
photo

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาจิตรกรรม 10,050 80,400
สาขาวิชาดนตรีสากล 12,450 99,600

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10,050 80,400
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 10,050 80,400
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 10,050 80,400
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10,050 80,400
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 10,050 80,400
สาขาวิชาสารสนเทศฯบรรณารักษศาสตร์ 10,050 80,400
สาขาวิชาภาษาไทย 10,050 80,400
สาขาวิชาภาษาจีน 23,150 243,800

หมายเหตุ สาขาวิชาภาษาจีน ปี 3-4 ภาคเรียนละ 37,800 บาท

photo

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
นิติศาสตร์ 10,050 80,400
photo

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ 31,150 331,000

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 10,150 81,200
 • วิชาเอกการจัดการทั่วไป
10,150 81,200
 • วิชาเอกการตลาด
10,150 81,200
 • วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10,150 81,200
 • วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
10,150 81,200
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 10,150 81,200
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 9,650 77,200
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9,650 77,200
 • วิชาเอกธุรกิจออนไลน์
9,650 77,200
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 13,150 105,200
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 13,150 105,200
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 8,650 69,200
photo
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาบัญชี 10,150 81,200

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 9,650 77,200

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • วิชาเอกการสื่อสารมวลชน
9,650 77,200
 • วิชาเอกประชาสัมพันธ์
9,650 77,200

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10,650 85,200
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10,650 85,200
สาขาวิชาชีววิทยา 10,650 85,200
สาขาวิชาเคมี 10,650 85,200
สาขาวิชาฟิสิกส์ 10,650 85,200
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10,650 85,200
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10,650 85,200
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 10,650 85,200
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 10,650 85,200
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ 10,650 85,200
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10,650 85,200
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 10,650 85,200
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,650 85,200
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10,650 85,200
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี) 10,650 85,200
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรเทียบโอน) 10,650 85,200
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
10,650 85,200
 • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10,650 85,200

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
10,650 85,200
 • วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรเทียบโอน)
 • วิชาเอกวัสดุและการผลิต (หลักสูตร 4 ปี)
10,650 85,200
 • วิชาเอกวัสดุและการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน)
10,650 85,200