อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ไม่รวมค่ากิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัย) แบ่งตามหลักสูตรและสาขาวิชา ดังรายการต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1,150 11,650 93,200
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1,150 11,650 93,200
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1,150 11,650 93,200
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,150 12,650 101,200
สาขาวิชาภาษาไทย 1,150 11,650 93,200
สาขาวิชาศิลปศึกษา 1,150 11,650 93,200
สาขาวิชาสังคมศึกษา 1,150 11,650 93,200
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1,150 11,650 93,200
สาขาวิชาเคมี 1,150 12,650 101,200
สาขาวิชาฟิสิกส์ 1,150 12,650 101,200
สาขาวิชาชีววิทยา 1,150 12,650 101,200

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
(หลักสูตรนานาชาติ)
1,150 28,700 229,600

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • วิชาเอกการท่องเที่ยว
1,150 12,000 96,000
 • วิชาเอกการโรงแรม
1,150 12,000 96,000
 • วิชาเอกธุรกิจการบิน
1,150 22,700 169,565

หมายเหตุ วิชาเอกธุรกิจการบิน

22,700 บาท x 7 ภาคเรียน
10,665 บาท x 1 ภาคเรียน

photo

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาจิตรกรรม 1,150 8,900 71,200
สาขาวิชาดนตรีสากล 1,150 11,300 90,400

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1,150 8,900 71,200
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 1,150 8,900 71,200
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 1,150 8,900 71,200
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1,150 8,900 71,200
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 1,150 8,900 71,200
สาขาวิชาสารสนเทศฯบรรณารักษศาสตร์ 1,150 8,900 71,200
สาขาวิชาภาษาไทย 1,150 8,900 71,200
สาขาวิชาภาษาจีน 1,150 22,000 238,000

หมายเหตุ สาขาวิชาภาษาจีน ปี 3-4 ภาคเรียนละ 37,500 บาท

photo

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
นิติศาสตร์ 1,150 8,900 71,200
photo

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ 1,150 30,000 320,000

หมายเหตุ ภาคเรียนฤดูร้อน 20,000

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • วิชาเอกการจัดการทั่วไป
1,150 9,000 72,000
 • วิชาเอกการตลาด
1,150 9,000 72,000
 • วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1,150 9,000 72,000
 • วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
1,150 9,000 72,000
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1,150 9,000 72,000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1,150 8,500 77,200
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1,150 8,500 77,200
 • วิชาเอกธุรกิจออนไลน์
1,150 8,500 77,200
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 1,150 12,000 96,000
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 1,150 12,000 96,000
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1,150 7,500 60,000

หมายเหตุ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก กรณีที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาทุน ภาคเรียนละ25,000

photo
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาบัญชี 1,150 9,000 72,000

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1,150 8,500 77,200

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • วิชาเอกการสื่อสารมวลชน
1,150 8,500 77,200
 • วิชาเอกประชาสัมพันธ์
1,150 8,500 77,200

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 950 11,000 88,000
สาขาวิชาชีววิทยา 950 11,000 88,000
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 950 11,000 88,000
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 950 9,500 76,000
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 950 9,500 76,000
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • วิชาเอกมัลติมีเดีย
950 9,500 76,000
 • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
950 9,500 76,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 950 9,500 76,000
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 950 9,500 76,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(หลักสูตร 4 ปี) 950 9,500 76,000
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 950 13,500 108,000
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 950 11,000 88,000
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ 950 11,000 88,000
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ 950 11,000 88,000
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 950 11,000 88,000
สาขาวิชานวัตกรรมทางการเกษตร 950 11,000 88,000
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 950 15,000 120,000

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภาคเรียนละ ตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)
950 11,000 88,000
 • วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรเทียบโอน)
950 11,000 88,000
 • วิชาเอกวัสดุและการผลิต (หลักสูตร 4 ปี)
950 9,500 76,000
 • วิชาเอกวัสดุและการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน)
950 9,500 76,000