อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา

YOUR FUTURE STARTS WITH US.

มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

photo

หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 7 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
อ่านต่อ

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

photo

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในหลายรอบด้วยกัน
อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

photo

ทุนการศึกษา

สำหรับคนที่มั่นใจในผลการเรียนและความสามารถของตัวเองและกำลังตามหาทุนการศึกษาที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำ 10 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
อ่านต่อ

VIDEO แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนาน ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและรองรับความต้องการของนักศึกษาได้ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ได้อย่างมีคุณค่า จนกระทั่งสามารถจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมต่อไป โดยมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริการแก่นักศึกษามากมาย