มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรที่เปิดสอน

photo

หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 7 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
อ่านต่อ

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

photo

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในหลายรอบด้วยกัน
อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

photo

ทุนการศึกษา

สำหรับคนที่มั่นใจในผลการเรียนและความสามารถของตัวเองและกำลังตามหาทุนการศึกษาที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำ 10 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
อ่านต่อ

เกณฑ์ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

VIDEO แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนาน ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและรองรับความต้องการของนักศึกษาได้ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ได้อย่างมีคุณค่า จนกระทั่งสามารถจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมต่อไป โดยมหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริการแก่นักศึกษามากมาย

  • การส่งเสริมการเรียนรู้
  • การส่งเสริมสุขภาพ
  • หอพักนักศึกษา
  • กิจกรรม/ชมรม

การเดินทางและที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 สามารเดินทางได้หลายช่องทางประกอบด้วย

  • รถโดยสารส่วนบุคคล
  • รถโดยสารประจำทาง
  • เครื่องบิน
  • รถไฟ

ชีวิตในมหาวิทยาลัย