หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชา เคมี
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรผลิตครูที่อิงสมรรถนะ ให้ความสำคัญต่อการผลิตในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับสถานศึกษาเพื่อให้บัณฑิตครูก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรบานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  • ครูผู้สอนในสาขาวิชาเคมี ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • นักวิจัย
  • นักวิชาการด้านเคมี
  • ประกอบอาชีพอิสระทางด้านเคมี