หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษามุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม สร้างความตระหนักถึงปัญหา

ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษาและพลเมืองที่ดีของสังคมที่

สามารถพัฒนาสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ และมีคุณธรรมจริยธรรม

และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมระดับต่างๆ อย่างมีความสุข

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ครู/อาจารย์
  2. นักวิชาการ
  3. นักวิจัย
  4. อาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ