หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ผลิตครูที่มีความสามารถ ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสามารถบูรณาการด้านความรู้ด้านภาษาไทย กระบวนการวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ครูผู้สอนในระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  2. ครูสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ
  3. นักวิชาการด้านภาษาไทย
  4. นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
  5. นักวิจัยด้านการสอนภาษาไทยและด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์