หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความรอบรู้ในวิชาการ  มีทักษะในการใช้เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้หลากหลายสาขาวิชา  และสามาถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิชาการในหน่วยงานราชการ เช่น นักวิชาการพาณิชย์ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการขนส่ง สังกัดกระทรวงคมนาคม
  2. นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ในหน่วยงานราชการแทนทุกหน่วยงาน

3.พนักงานหน่วยงานภาคเอกชนและ/หรือ รัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคาร การไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง ฯลฯ

  1. ผู้ประกอบการอิสระ ทั้งผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียวหรือคณะกรรมการองค์กรธุรกิจ