หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชา พืชศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

การเกษตรสมัยใหม่ในปัจจุบันเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและความปลอดภัย บัณฑิตพืชศาสตร์ถือเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบเกษตรกรรมเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบการเกษตรที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้องสามารถเป็นทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการและเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการเกษตรหลักสูตรพืชศาสตร์จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตพืชปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีบนฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในด้านพืชศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมงานทางด้านการผลิตพืชให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบัณฑิตมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานการผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรกรรมแม่นยำสูงเพื่อจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางด้านพืช ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ผู้ประกอบการด้านพืช เช่น ประกอบกิจการด้านพืชของตนเอง จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร จำหน่ายพันธุ์พืช เป็นต้น
  2. รับราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เช่น นักวิชาการเกษตรหรือนักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ครูสอนด้านการเกษตรเป็นต้น
  3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในหน่วยงานเอกชน เช่นเจ้าหน้าที่วิจัยเพื่อการเกษตร นักส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำมันปาล์ม ครูหรือวิทยากรด้านการเกษตร เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวก