หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์เป็นสาขาที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ และตรงกับความต้องการของตลาด ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้รองรับความต้องการตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทางด้านอาหาร โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ การสุขาภิบาลสัตว์ และการจัดการฟาร์มทั่วไป มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม ใฝ่รู้ สู้งาน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักสัตวศาสตร์/ สัตวบาลประจำฟาร์มภาครัฐ/ เอกชน
  2. ผู้ช่วยนักวิจัยประจำหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยงานของภาคเอกชน
  3. เจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์/ นักวิชาการสัตวบาล
  4. ผู้ช่วยสัตวแพทย์/ สัตวบาลประจำคลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์
  5. ผู้ประกอบการฟาร์มเช่น ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มแพะ เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวก