หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชา ชีววิทยา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรชีววิทยาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ด้านชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้ทางชีววิทยามาประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาประเทศและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หน่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐ
  2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
  3. นักวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการของเอกชน
  4. นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการเกษตร นักวิชาการอุดมศึกษา
  5. ผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น นักชีววิทยาภาคสนาม
  6. นักธุรกิจการเกษตร

สิ่งอำนวยความสะดวก