หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชา เคมี
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

เคมีเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสาร ทรัพยากรธรรมชาติล้วนมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน การมีความรู้ทางเคมีของสารองค์ประกอบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำผลผลิตจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ต้องอาศัยความรู้ทางเคมีเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะประกอบด้วยแขนงหลัก 5 แขนง คือ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และชีวเคมี ความรู้รวบยอดที่ได้จากการบูรณาการความรู้แต่ละแขนงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นพื้นฐานทีสามารุนำไปคิดต่อยอด ค้นคว้าทดลอง และแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการศึกษาในหัวข้อที่สนใจได้ รวมทั้งงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตสาขาวิชาเคมีสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งส่วนงานโดยตรง และงานประยุกต์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ส่วนควบคุมคุณภาพสินค้า การควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการเกษตร นอกจากนี้อาจเป็นนักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยโครงการต่างๆ หรืออาจารย์สาขาวิชาเคมีในสถานศึกษา

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  2. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
  3. นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย
  4. ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ เช่น บริษัท/ห้างร้านขายเคมีภัณฑ์ และ/หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

สิ่งอำนวยความสะดวก