หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

บัณฑิตในสังคมยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ระบบงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ จึงสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพต่อสังคม ประเทศชาติ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. โปรแกรมเมอร์
  2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  3. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
  4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์