หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

สาขาวิชา การจัดการภัยพิบัติ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการภัยพิบัติ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชน ภูมิภาค และประเทศชาติในการจัดการภัยพิบัติอย่างถูกต้อง นำมาซึ่งการลดผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  2. นักวิชาการสาธารณภัย
  3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  4. เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/บริหารจัดการภัยพิบัติ