หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสังคม หลักสูตรจึงมุ่งมั่นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารทางจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
  3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม
  4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
  5. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม