หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่ากับสากล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับสภาพการดำรงชีพไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ด้านความก้าวหน้าของวิชาการหลักสูตรเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีทางไฟฟ้า กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ยึดหลักความร่วมมือ สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนนำไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพทั้งในด้านเทคนิควิธี และแก้ปัญหาอาชีพได้ จึงกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ ประยุกต์แนวคิด หลักการ งานวิจัย การแก้ปัญหาในการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ ดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

สามารถปฏิบัติงานเป็นนักปฏิบัติการด้านไฟฟ้า ผู้ช่วยวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า รวมถึงปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน