หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตร 4 ปี

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ และบริหารจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. นักวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
  3. นักพัฒนาโปรแกรม
  4. นักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น